نام محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه پایان نامه عمران اسکلت اسکلت بتنی

  نام محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

      سیمان
      تاریخچه سیمان
      تعریف
      روش خشك
      روش تر
      كارهای تزئینی دیوارهای داخلی و سطح داخلی سقف
      سیمان پرتلند مخصوص
      نكات مربوط به سیمان
      زمان گیرش خمیرسیمان
      مراحل آزمایش
      ماشین آلات بتن سازی
      بیل
      بتونیر
      ترتیب ریختن مصالح در داخل دیگ (مخزن)
      پمپ هدایت بتن
      تعریف
      پمپ هوایی
      هواگیری بتن
      انواع ویبراتور
      ویبراتور بنزینی
      ویبراتور گازوئیلی
      ویبراتور برقی
      ویبراتور بادی
      یك ویبراتور از سه قسمت تشكیل شده است
      نكات مهم بتن ریزی
      انواع سیمان پرتلند
      1- سیمان نوع یك (I) (سیمان پرتلند معمولی)
      سیمان نوع دو (II) (سیمان اصلاح شده)
      سیمان نوع سه (III) (سیمان با مقاومت اولیه زیاد یا سیمان زودسخت شونده)
      سیمان پرتلند نوع چهار (IV) (سیمان كم حرارت)
      سیمان پرتلند نوع پنج (V) (سیمان ضد سولفات)
      سیمان رنگی
      خواص سیمان پرتلند
      ریزی (نرمی)
      سلامت
      روانی
      زمان گیرش
      گیرش كاذب
      مقاومت فشاری
      گرمای آب گیری (هیدراسیون)
      افت ناشی از حرارت دادن
      چگالی
      مصالح سنگی
      مدول نرمی یا ضریب نرمی (F.M)
      بتن سبك
      بتن معمولی
      بتن سنگین
      آب
      مواد افزودنی
      مواد تسریع كننده
      مواد كندگیر كننده
      تقلیل دهنده های آب روان (روان كننده ها)
      فوق روان كننده ها
      مواد افزودنی حباب ساز (مواد هوازا)
      ضد یخ
      پوزون لان ها
      مقاومت بتن سخت شده
      نسبت آب به سیمان
      نوع سیمان
      عمر بتن
      درجه حرارت و رطوبت بتن
      دانه بندی، مقدار و نسبت سنگ دانه ها
      ساختن، ریختن ومتراكم كردن بتن
      عمل آوردن بتن
      اثر مواد شیمیایی مضرروی سیمان
      انواع بتن
      كارایی بتن
      مقاومت فشاری بتن
      مقاومت كششی بتن
      خزش به عوامل زیربستگی دارد
      اُفت (انقباض)
      محیط های سولفاته
      خوردگی آرماتور
      وزن مخصوص
      تغییرش كل تحت تنش فشاری
      مشخصات آرماتورها و روش های طبقه بندی آن ها
      روش ساخت و تاثیر آن بر مساحت مكانیكی
      فولادهای مسطح كننده بتن
      میلگرد معمولی (Bar)
      فولاد تنتور (TENTOR) با علامت اختصاری T.T
      فولاد تور (TOR)
      فولاد كارن (CARON)
      فولاد نرسید (NERSID)
      فولاد كرلوا (CEROI)
      شبكه ها یا تورهای جوش شده ازمفتول با علامت اختصاری (WWF)
      مفتول ها
      میلگردهای خاص
      استفاده از میلگردهای گالوانیزه
      استفاده از میلگردهای ضد زنگ
      طبقه بندی آرماتورها
      فاصله نگه دارهای آرماتوربندی
      طول مهاری (گیرداری)
      طول مهاری برای آرماتورهای آجدار تحت اثر كشش منتهی به قلاب
      حداقل قطر خم
      حداقل طول راست آرماتور بعد از خم
      محدودیت فواصل برای آرماتورها
      1- میله های اصلی
      2- خاموت ها
      وظیفه خاموت ها درستون ها
      جزییات خاص در آرماتوربندی ستون ها
      رفتار تیرهای بتنی مسلح تخت خمشی
      1- مرحله الاستیك
      2- مرحله الاستو- پلاستیك
      3- مرحله پلاستیك
      فرضیات اساسی
      مقاطع كم فولاد و مقاطع پرفولاد
      1- مقطع متعادل
      2- مقطع كم فولاد
      3- مقطع پرفولاد
      گسیختگی نرم و گسیختگی ترد
      1- گسیختگی (شكست) نرم
      گسیختگی (شكست) ترد
      ضوابط آیین نامه ای تیرها
      انواع ترك ها
      1- ترك خمشی قائم
      2- ترك های قطری
      ترك های برشی جان
      ترك های برشی- خمشی
      خاموت ها
      انواع ستونه ها و ضوابط آرماتورگذاری آن ها
      آرماتورهای عرضی در ستون به دلایل زیر به كار می روند
      ضوابط آیین نامه ای مربوط به ستون ها
      آرماتورهای عرضی برای اعضای خمشی
      مارپیچ
      شكل پذیری
      شكل پذیری در تیرهای آهن بتن آرمه
      نسبت فولاد كششی
      نسبت فولاد فشاری
      مقاومت بتن مصرف شده
      مقاومت فولاد مصرف شده
      شكل مقطع تیر
      فولاد عرضی (خاموت ها)
      چسبندگی فولاد و بتن ومهار آرماتور
      محصور كردن بتن
      شكل پذیری در ستون های بتن آرمه
      فولاد عرضی دور پیچ
      فولاد عرضی به شكل قلاب
      محل وصله آرماتورهای راسته
      ابعاد ستون
      شالوده ها
      انواع شالوده های سطحی
      اصول كلی در آنالیز و طرح پی ها
      شالوده های مركب
      انواع شالوده ها
      شالوده منفرد
      شالوده نواری
      شالوده گسترده
      شالوده باسكولی
      ضوابط آیین نامه ای مربوط هب شالوده ها
      دال های بتن آرمه
      سیستم تیردال
      سیستم دال تخت
      دال های یك طرفه
      ضخامت دال
      آرماتورهای افت و حرارت
      آرماتور گذاری در دال های یك طرفه
      دال یك طرفه ممتد
      دال های یك طرفه یا تیرچه های بتنی
      دال های دو طرفه
      ضوابط آیین نامه ای دال ها(ضخامت دال)
      حداكثر تغییر شكل مجاز در دال ها
      آرماتورگذاری دال ها
      آرماتور های افت و حرارت
      سقف تیرچه بلوك
      معایب سقف تیرچه بلوك
      اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك
      تیرچه
      خرپا از سه قسمت تشكیل شده است
      تیرچه های بتن آرمه در انواع زیرند
      تیرچه بتنی و خرپای فلزی
      تیرچه های قالب سفالی
      تیرچه های فلزی با جان باز
      تیرچه های پیش تنیده
      بلوك
      آرماتور ممان منفی
      آرماتور حرارتی و توزیع بار
      كلاف عرضی (tie beam)
      قلاب اتصال
      روش حمل تیرچه و انبار كردن آن
      نصب تیرچه ها
      ارتفاع بلوك با توجه به ارتفاع تیرچه ها
      آرماتورهای عرضی (مورب)
      نصب بلوك ها در بین تیرچه ها
      آماده سازی سقف برای بتن ریزی
      بتن ریزی و متراكم كردن آن
      عمل آوردن بتن
      باز كردن قالب ها و جمع آوری تكیه گاه های موقت

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه