نام محصول : مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


مقاله تحقیق تحقیق ورزش مقاله ورزش مقاله تربیت بدنی تحقیق تربیت بدنی پایان نامه تربیت بدنی دومیدانی

  نام محصول : مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی

      دو و میدانى
      تاریخچه دو و میدانی (Athlatic)
      ایران
      جهان
      قوانین و مقررات
      قوانین بازی
      پرش طول
      باند پرش
      علائم
      تخته پرش
      ساختمان تخته پرش
      منطقه فرود
      منطقه فرود متمرکز
      پرش سه ‌گام
      تخته پرش
      موارد منع
      پزشکى
      قانونى
      شرایط بازیکنان
      زنان و مردان جوان
      پا به سن گذاشته
      داوران و برگزارکنندگان
      هیئت داوران
      داوران
      مقررات عمومى
      مسابقات میدانى
      کمک‌داور
      وقت‌نگهدار
      جدول‌نویس و منشى
      طراح مسیر
      دورشماران
      مواد
      دوها
      پرش‌ها
      پرتاب‌ها
      پنجگانه زنان
      مواد دهگانه مردان
      امکانات و تجهیزات
      وسایل تخصصى رشته
      تخته استارت قوس صفحه
      پایان مسابقه
      ابعاد موانع
      باند دورخیز و منطقه‌خیز پرش ارتفاع
      علائم
      مانع پرش
      تکیه‌گاه‌هاى مانع
      منطقه فرود
      تخته پرش
      جعبه پرش با نیزه
      پایه‌ها
      نیزه‌ها
      محل فرود
      ساختمان دایره پرتاب وزنه
      ساختمان دایره
      ساختمان دایره پرتاب وزنه
      اندازه‌ها
      ساختمان تخته
      اندازه‌هاى تخته
      وزنه
      ساختمان دایره پرتاب دیسک
      اندازه‌ها
      طرح دایره پرتاب دیسک
      ساختمان دیسک
      چکش
      ساختمان چکش
      سر چکش
      سیم
      ساختمان دستگیره
      اتصالات سیم
      مرکز ثقل سرچکش
      باند دورخیز پرتاب نیزه
      علایم
      ساختمان نیزه
      قفس پرتاب تخصصى
      وسایل بازیکن
      البسه
      کفش‌ها
      تعداد میخ‌هاى کفش
      طول و ضخامت میخ‌ها
      کف‌کفش و پاشنه آن
      قسمت‌هاى اضافى و داخلى کفش
      شماره‌ها
      آموزش
      مهارت‌هاى پایه
      دوهاى سرعت
      نظریه اصلى دویدن
      هدف‌هاى کلى و عوامل مؤثر
      قوانین و ساختار بیومکانیکى
      تمرین‌هاى پایه دویدن
      انجام تمرین‌هاى ترکیبى و متنوع
      حرکت دست‌ها
      تند و کند دویدن
      بازى‌هاى دویدنى
      بازى سرعت (عبور از حلقه لاستیکى)
      بازى امدادى ”امدادى سرعت“
      بازى استقامتى ”دوگانه“
      تکنیک دوهاى سرعت
      ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله اتکاء
      ویژگى‌هاى تکنیکى
      ویژگى‌هاى تکنیکى مرحلهٔ پرواز
      ویژگى‌هاى تکنیکى
      تمرین‌هاى دویدن پایه
      تمرین‌هاى جهشى با پاى کشیده
      تمرین‌هاى مقاومتى
      دوهاى تعقیبى
      دوهاى شتاب‌دار
      تکنیک شروع دوهاى سرعت
      تکنیک شروع نشسته
      ویژگى‌هاى تکنیکى تنظیم صفحه‌هاى تخته شروع
      ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”به‌جاى خود“
      تکنیک شروع نشسته
      ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”حاضر“
      ویژگى‌هاى تکنیکى مرحلهٔ رانش
      ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله شتاب‌گیرى
      تکنیک شروع نشسته
      مراحل آموزش شروعِ نشسته
      وضعیّت ”به‌جاى خود“
      آشنا کردن وضعیّت ”به‌جاى خود“
      تکنیک شروع ایستاده
      دوهاى امدادى
      ویژگى‌هاى تکنیکى دوهاى امدادى تعویض غیردیدارى مراحل کامل
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مبادله متناوب
      تعویض غیردیدارى ویژگى‌هاى تکنیکى اندازه‌گیرى و علامت‌ها
      تعویض چوب امدادى مطابق با قوانین
      تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ آمادگى
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحله شتاب‌گیرى
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ تعویض
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض دیدارى
      قوانین دوهاى امدادى
      تکنیک تعویض چوب امدادی
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از پائین به بالا
      ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از بالا به پائین
      مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى
      آشنائى با تعویض دیدارى
      آشنا کردن تعویض دیدارى چوب امدادى
      آشنا کردن تعویض غیردیدارى چوب امدادى
      مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى
      وضعیت شروع و توجه به علامت
      آزمون تعویض
      مسابقه دو نفره
      دوهاى با مانع
      قوانین دوهاى با مانع
      دو ۴۰۰ متر با مانع
      مراحل آموزش دوهاى با مانع
      دویدن آهنگ‌دار
      پیدا کردن آهنگ دویدن سریع بین موانع
      عبور از روى موانع با استفاده از آهنگ سه گام بین موانع
      مراحل آموزش دوهاى با مانع
      توسعه دادن عمل پاى راهنما و پاى عقب
      ویژگى‌هاى تکنیکى دویدن تا اولین مانع / آهنگ سه قدم بین موانع
      ویژگى‌هاى تکنیکى کندن از زمین
      ویژگى‌هاى تکنیکى
      ویژگى‌هاى تکنیکى عبور از مانع پاى راهنما
      ویژگى‌هاى تکنیکى عبور از مانع پاى عقب
      ویژگى‌هاى تکنیکى فرود
      پرشها
      نظریه اصلى پرش
      قوانین بیومکانیکى مشترک
      ساختار و حرکات مشترک
      دورخیز
      جهش
      پرواز
      فرود
      سازماندهى و اصول کلى ایمنى
      بازیهای پرشى
      باغچه پرش
      بازى شکارچى و بازیکن
      بازى امدادى پرشى
      مسابقه تعقیبى
      تمرین‌هاى پایه پرش‌ها
      حرکات جهشى
      لى لى کردن
      پرش از روى مانع
      دویدن همراه با حمل نیزه پرش
      دویدن در قوس
      اصول آموزش پایه
      روش آموزش
      بر انجام کارهاى زیر تأکید کنید
      از انجام کارهاى زیر خوددارى کنید
      ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک پرش طول مراحل کامل
      ویژگى‌هاى تکنیکى جهش
      ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک قوس کمر
      ویژگى‌هاى تکنیکى فرود
      قوانین پرش طول
      محوطهٔ دورخیز
      تخته پرش
      چاله فرود
      ویژگى‌هاى تکنیکى دورخیز
      ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک ساده یک گام
      ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک راه رفتن در هوا
      مراحل آموزش پرش طول
      پرش‌هاى متوالى از روى موانع
      پرش پا باز یا تله‌مارک (Telemark)
      تأکید بر عمل جهش و حفظ وضعیّت جهش در هوا
      مراحل آموزش پرش طول
      تمرین تکنیک یک گام تحت شرایط عادى
      اثرات حرکات کششى
      حرکات کششى توصیه ‌شده
      حرکت کششى مانع
      حرکت نشستن روى زانوها
      حرکات کششى توصیه ‌شده
      چرخش بالاتنه درحال ایستاده
      لمس‌کردن انگشتان پا در حالت ایستاده (تصویر لمس‌کردن انگشتان)
      حرکت پل‌مانند (تصویر حرکت پل‌مانند)
      حرکت بالانس یا وارونه ایستادن
      حرکات کششى پایه
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ران و ساق
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات نزدیک‌کنندهٔ ران
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات همسترینگ
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات چهارسر ران
      حرکت کششى عضلات سرینى و لگن
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ پشتى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات گردن
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات سینه‌اى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات کمربند شانه‌اى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ
      مدت‌زمان هر حرکت کششى
      تعداد تکرارها
      تعداد جلسات در هفته
      زمان انجام حرکات کششى
      شدّت حرکات کششى
      انواع حرکات کششى
      حرکات کششى ایستا
      حرکات کششى پویا یا دینامیک
      حرکات کششى غیرفعّال
      حرکات کششى فعّال
      حرکات کششى ویژهٔ دو و میدانى
      حرکات کششى ویژهٔ دوهاى سرعت و دوهاى با مانع و پرش طول و پرش سه‌گام
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ساق پا
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات همسترینگ (پشت ران)
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات نزدیک‌کنندهٔ ران
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات چهارسر ران
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات لگن و سرینى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ شکمى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات گردن
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات سینه‌اى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات کمربند شانه‌اى
      حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ (تصویر حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ)

  مشخصات فنی محصول : مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی
  بررسی تخصصی محصول : مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه